Všetci ťaháme za jeden povraz

Dávame šancu zdravotne znevýhodneným na lepší život

Chránená dielňa

Nadpolovičná väčšina zamestnancov Manny musí denne čeliť výzvam spojených so zdravotným hendikepom. Ich pracovné podmienky sa snaží chránená dielňa prispôsobovať tak, aby vyhovovali ich špecifickým potrebám, napríklad vhodne zvolený pracovný čas, odpočinok, striedanie práce a oddychu podľa potreby alebo priradenie asistenta, ktorý svojho spolupracovníka podporuje a koordinuje.

Kolegovia so zdravotným znevýhodnením sa venujú činnostiam ako sú balenie darčekov, obsluha v kaviarni, zásobovanie, doprava, administratívne práce a upratovanie. Ich pôsobenie v našej komunite im dáva pocit užitočnosti a je obohatením aj pre nás ostatných. Vďaka grantovým programom viacerých mimovládnych organizácií môže Manna prehlbovať zručnosti svojich zamestnancov. Poskytovať im pracovnú, sociálnu, rozvojovú, kultúrnu podporu a pomáha im tak lepšie sa začleniť do života.

Našim klientom ponúkame spoluprácu pri čerpaní NÁHRADNÉHO PLNENIA: Spoluprácou s našou Agentúrou Manna – chránenou dielňou si zabezpečíte splnenie povinnosti podľa zákona, získate pekné a hodnotné darčekové predmety či cateringové služby pre klientov, zamestnancov a obchodných partnerov a umožníte začleniť sa do spoločnosti ľuďom, ktorým zdravotné postihnutie nedovoľuje plnohodnotne pracovať.

Náhradné plnenie

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou). Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.

Čo v praxi znamená,  zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

V našom prípade to znamená, že podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok). Celková cena práce pre rok 2023 bola Štatistickým úradom stanovená na 1711,61 EUR.

Znamená to teda, že 0,8-násobok celkovej ceny práce je 1369 EUR, čo predstavuje sumu náhradného plnenia. V prípade nezamestnania znevýhodnenej osoby, zamestnávateľ platí poplatok 1540 €. Náhradným plnením teda u nás získate kvalitné produkty v hodnote 1369€, vyhnete sa poplatku 1540€, a ešte ušetríte 171 €. 

zdroj: www.nahradne-plnenie.com